Общи условия за продажба

търговско дружество: Swimaholic ЕООД 
седалище: U Průhonu 17, 176 00  Прага 7
идентификационен номер: 05645760

записано в търговския регистър на Градския съд в Прага, за онлайн търговия със стоки посредством интернет адрес www.swimaholic.bg

 

1. увод

Настоящите Общи условия за продажба/по-нататък само „Общи условия за продажба” на търговското дружество Swimaholic ЕООД , със седалище ул. U Průhonu 17, Прага 7, 17000 идентификационен номер 05645760, записано в търговския регистър на Градския съд в Прага, /по-нататък само „продавач”/ уреждат съгласно разпорежданията на ПАРАГРАФ 1751, т.1 от закон № 89/2012 г., и гражданския процесуален кодекс /по-нататък само „ГПК”/ взаимните права и задължения на договарящите се страни, възникнали във връзка или на основание договор за покупка /по-нататък само „договор за покупка”/, сключен между продавача и друго физическо лице /по-нататък само „купувач”/ чрез интернет магазина на продавача. Интернет магазинът се обслужва от продавача на уеб страницата  на интернет адрес www.swimaholic.bg /по-нататък само „уеб страница”/ чрез т.нар. „уеб апликация”.

 

 

 

1.1.    Търговските условия не се отнасят до случаите, когато лицето, което има намерение да закупи стока от продавача е юридическо лице или лице, което действа при поръчването на стоката в рамките на своята предприемаческа дейност или в рамките на самостоятелно упражнявана професия.

1.2.    Условия различни от търговските е възможно да бъдат договорени в договора за покупка. Специално  договорените условия имат предимство пред всеобщите условия..

1.3.    Записаното в търговските условия е неделима част от договора  за покупка. Договорът за покупка и търговските условия са съставени на български език. Договорът за покупка може да се сключи на български език.

1.4.    Продавачът може да променя или допълва съдържанието на търговските условия. Това не може да променя правата и задълженията, възникнали по време на валидността на предишните условия.

2. Клиентска сметка

2.1.    Въз основа на регистрацията си на уеб страницата купувачът може да влезе в своята клиентска апликация. От апликацията/по-нататък само „клиентска сметка”/ той може да извършва поръчка на стоки. В случай, че апликацията го позволява клиентът може да поръчва стоки и без регистрация – направо чрез уеб апликацията на магазина.

2.2.    При регистрацията си и при поръчване на стоки купувачът е задължен да попълни точно и вярно всички данни. При настъпването на каквато и да е промяна на данните купувачът е длъжен да ги актуализира. Въведените от купувача данни се считат от продавача за верни.

2.3.    Достъпът до клиентската сметка е възможен чрез клиентско име и парола. Купувачът е длъжен да запази в тайна информацията, необходима за влизане в клиентската му сметка.

2.4.    Купувачът няма право да дава възможност на трети лица да ползват неговата клиентска сметка.

2.5.    Продавачът може да прекрати клиентска сметка, най-вече в случай, че клиентът не я е използвал повече от 2 години, или когато купувачът наруши задълженията си по договор за покупка /вкл. търговските условия/ или в случай, че технологията се промени и е несъвместима със старата система.

2.6.   Купувачът е наясно, че клиентската му сметка може и да не е достъпна постоянно – най-вече поради необходимостта от поддръжка на хард- и софтуерното оборудване на продавача, или необходимостта от поддръжка на хард- и софтуерното оборудване на трети лица.

2.7.    Продавачът не гарантира функционалността на клиентската сметка и си запазва правото да променя действието й без предварително уведомление.

3. сключване на договор за покупка

3.1.    Всяка презентация на стока, публикувана на уеб апликацията на магазина има информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за тази стока. Не се прилага постановката на пар. 1732, т.2 от ГПК.

3.2.    Уеб апликацията на магазина съдържа информация за стоката, вкл. цените на отделните стоки и разходите за връщане на стока, ако поради своята същност тя не може да бъде върната по обичайния пощенски начин. Цените на стоките са указани с включен ДДС и всички евентуални такси. Цените остават в сила докато са публикувани на уеб апликацията. Това условие не ограничава възможността продавачът да сключи договор за покупка при индивидуално договорени условия.

3.3.    Уеб апликацията съдържа също така и информация за разходите, свързани с опаковката и доставката на стоката.

3.4.    За поръчка на стока купувачът попълва формуляр за поръчка в уеб апликацията. Формулярът съдържа информация преди всичко за:

3.4.1. поръчваната стока /купувачът "добавя" поръчваната стока в количката на уеб апликацията на магазина/,

3.4.2. начина на плащане на цената на стоката, данни за желания начин на доставка на поръчаната стока и

3.4.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоката /по-нататък само „поръчка”/.

3.5.    Купувачът изпраща поръчката си на продавача с натискане на копчето „Потвърждавам поръчката”. Посочените в поръчката данни се считат от продавача за верни. Незабавно след получаването на поръчка продавачът потвърждава поръчката на купувача чрез електронна поща – на адреса, посочен от купувача в клиентската му сметка или в самата поръчка /по-нататък само „електронен адрес на купувача”/.

3.6.    Продавачът винаги може – в зависимост от характера на поръчката /количество на стоките, цена, предполагаеми разходи за транспорт/ да поиска от купувача допълнително потвърждаване на поръчката / напр. – писмено или по телефона/.

3.7.    С потвъждаването на поръчката, изпратено от продавача на електронния адрес на купувача, между тях възникват договорни отношения

3.8.    Купувачът се съгласява с използването на далекосъобщителните средства при сключването на договор за покупка. Разходите, които възникват в тази връзка /интернет връзка, телефонни разговори/ са за сметка на купувача и не се различават от обичайните тарифи.

3.9     Продавачът си запазва правото да отмени поръчка на стока, продавана за по-малко от 10% от обичайната цена или ако цената е по-ниска от 2,-лв. /цената за транспорт не се смята за цена на стоката./  

3.10   Продавачът си запазва правото да отмени поръчката на стока, за която са приложени повече от един купон за намаление.

4. цена на стоката и условия за плащане

4.1.    Купувачът може да заплати стоката и евентуалните разходи, свързани с доставката според договора за покупка по следните начини:

- в брой с наложен платеж на мястото, посочено от купувача в поръчката

по банков път на сметката на продавача /по-нататък само „сметка на продавача”/;

- посредством банкова карта;

4.2.    Купувачът е длъжен да заплати на продавача заедно с цената на стоката и разходите за опаковка и доставка на стоката според договорените тарифи. Ако друго не е споменато изрично, то по-нататък под „цена” се разбира и разходите, свързани с доставката на стоката.

4.3.    Продавачът не изисква от купувача капаро или други подобни. Това обаче не отменя валидността на чл. 4.6 от търговските условия за задължението да се предплаща цената на стоката.

4.4.   При плащане в брой или с наложен платеж цената е валидна в момента на получаването на стоката. При плащане по банков път цената е валидна до 5 работни дни от сключване на договора.

4.5.    При плащане по банков път купувачът е длъжен да посочи и вариабилния символ на плащането. При плащането по банков път се смята, че ангажиментът на купувача да плати  е изпълнен в момента на прехвърлянето на съответната сума на сметката на продавача.

4.6.    Продавачът има право, особено в случай, че поръчката не е допълнително потвърдена от страна на купувача, /чл.3.6/ да изисква плащането на цялата цена преди изпращането на стоката на купувача. В този случай § 2119, т. 1 от ГПК е неприложим.

4.7.    Не е възможно да се комбинират взаимно евентуалните намаления, предоставени от продавача на купувача.

4.8.    Ако според търговската практика е необходимо или пък така е определено от задължителни правни предписания, продавачът издава на купувача данъчен документ – фактура, относно извършените по силата на договора плащания. Продавачът е платец на ДДС. Данъчният документ – фактура се съставя на името на купувача след заплащане на цената на стока а и се изпраща в електронна форма на електронния адрес на купувача.

4.9.    Според закона за контрол на продажбите продавачът е длъжен да издаде на купувача фискален бон. Същевременно е длъжен да регистрира продажбата онлайн при данъчния орган; в случай на техническа невъзможност – не по-късно от 48 ч.

5. отказ от договор за покупка

5.1.    Купувачът взима за сведение, че според разпореждането на  § 1837 от ГПК не се допуска отказ от договор за доставка на стока, която е била приготвена по негова поръчка, която подлежи на бързо разваляне, или след доставката е била необратимо смесена с друга стока, от договор за доставка на стока в затворена опаковка, която е извадена от опаковката от потребителя и поради хигиенични причини не е възможно да се върне и от договор за доставка на аудио или видео записи или компютърни програми, чиито първоначални опаковки са нарушил.

5.2.    Ако не става дума за случаите от чл.5.1 или за друг случай, в който може да се отстъпи от договор за покупка, според § 1829, т. 1 от ГПК купувачът има право да се откаже от договора в рамките на трийсет /30/ дни от получаването на стоката, като при това ако става дума за няколко вида стока или доставка на части, срокът тече от деня на получаване на последната доставка. Отказът от договора за покупка трябва да бъде направен в сроковете, посочени в горното изречение. Отказът от договора може да бъде изпратен както на адреса на продавача, така и на неговия електронен адрес info@swimaholic.eu.

5.3.    В случай на отказ от договор за покупка според чл. 5.2 на търговските условия, договорът се отменя изцяло. Стоката трябва да бъде върната на продавача до четиринайсет /14/ дни от обявяването на договора за невалиден от страна на продавача. Ако купувачът се откаже от договора, то той поема разходите за връщане на стоката до продавача, вкл. и когато поради характера си стоката не може да бъде върната по обикновен пощенски начин.

5.4.    В случай на отказ от договор според чл. 5.2 от търговските условия продавачът връща финансовите средства, получени от купувача до четиринайсет дни /14/ от отказа от страна на купувача. Ако плащането е извършено с наложен платеж средствата се връщат по банков път, а в останалите случаи – по същия начин, по който продавачът ги е получил от купувача. Ако купувачът е съгласен продавачът може да възстанови средствата в момента на връщане на стоката, ако не възникнат допълнителни разходи за купувача. Ако купувачът е страната, която се отказва от договора, продавачът не е длъжен да връща финансовите средства преди купувачът да му върне стоката или да докаже, че я е изпратил.

5.5.    Продавачът има право едностранно да си отчете от сумата за връщане на купувача компенсация за щети, нанесени на стоката.

5.6.    В случаите, когато купувачът в съответствие с § 1829, т. 1 от ГПК има право да се откаже от договора за покупка, продавачът има право също така по всяко време да се откаже от договора, вкл. до момента на получаване на стоката от страна на купувача. В такъв случай продавачът връща цената на стоката на купувача незабавно – на сметка, посочена от купувача в случай на наложен платеж. Ако плащането е било предварително, продавачът връща средствата по същия начин, по който е било извършено плащането, или на банкова сметка на купувача, като изборът е на продавача.

5.7.    Ако заедно с поръчаната стока на купувача е изпратен и подарък, то договорът за дарение е сключен между продавача и купувача с условие, че в случай на отказ от договора за покупка отпада и договорът за дарение. Заедно със стоката купувачът е задължен да върне на продавача и предоставения подарък.

5.8    Продавачът си запазва правото да отмени поръчка на стока, за която са използвани повече от един купона за намаление или е използвано намаление от повече от 20% върху вече намалена стока.

6. транспорт и доставка на стоките

6.1.    Ако начинът на транспорт е договорен по специални изисквания на купувача, то той поема всички рискове и евентуални допълнителни разходи, свързани с този начин на транспорт.

6.2.    Доколкото според договора за покупка продавачът е длъжен да достави стоката в определеното от купувача място, то последният е длъжен да приеме стоката при доставката й. Ако купувачът откаже да приеме стоката продавачът има право да приложи договорената в договора глоба от 15лв /петнадесет лева/ и заедно с това има правото да се откаже от изпълнение на договора. Ако купувачът откаже да приеме стоката продавачът може да го включи в списъка на ненадеждни клиенти / по-нататък само „blacklist“/, като всички включени в списъка при следваща покупка трябва да предплатят стоката по банков път на сметката на продавача.

6.3.    Ако поради причина на купувача се наложи повторна доставка на стоката или се наложи тя да бъде доставена по различен от начина, упоменат в поръчката, купувачът е длъжен да покрие възникналите разходи.

6.4.    При получаването на стоката от доставчика купувачът е длъжен да провери дали опаковката на стоката не е повредена и в случай на открити повреди веднага да съобщи на доставчика. Ако бъдат установени нарушения на опаковката, които показват непозволено манипулиране с пратката купувачът не е длъжен да я приеме. Рекламация направена след евентуално приемане на стоката няма да бъде уважена.

6.5.    Други права и задължения на страните, относно транспорта на стоката могат да бъдат включени в специални условия за транспорт от страна на продавача, ако са предвидени от него. Цената на транспорта и други информации могат да бъдат намерени на адрес: https://www.swimaholic.bg/artykuly/transport-i-plashhane-2/

7. право на рекламация

7.1.    Правата и задълженията при рекламация на стоките се уреждат от общите правни норми /преди всичко положенията в § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от ГПК и закон № 634/1992 Дв-к. за защита на потребителя, вкл. измененията и допълненията.

7.2.    Продавачът се ангажира пред купувача, че при предаването стоката е в изправност. Преди всичко продавачът се задължава пред купувача, че когато последният е получил стоката:

7.2.1. стоката притежава качествата, за които страните са се договорили, а ако не са го направили – стоката притежава качествата, които продавачът или производителят са описали или които купувачът е очаквал в съответствие с характера на стоката и направената реклама,

7.2.2. стоката отговаря на предназначението, което продавачът й приписва като употреба или за което обикновено такава стока се използва,

7.2.3. стоката отговаря на качеството или изпълнението на образеца, ако качеството или изпълнението са договорени на базата на образец,

7.2.4. стоката е в съответното количество, мярка или тегло и

7.2.5. стоката отговаря на изискванията на правните норми.

7.3.    Постановките на чл. 7.2 от търговските условия не се отнасят за стока, продадена на намалена цена, поради недостатъка, за който цената е намалена, за изхабяване на стоката от обичайната й употреба, а при употребяваните стоки – за повреда, отговаряща на степента на изхабяване или употреба в момента на получаването й от купувача, а също така и ако това отговаря на характера на стоката.

7.4.    Ако в течение на шест месеца от получаването стоката прояви признаци на повреда се счита, че стоката е била повредена още при получаването. Купувачът има право да направи рекламация за повреда, проявила се при потребителските стоки в рамките на 24 месеца от получаването на стоката.

7.5.    Правото на рекламация се предявява от купувача пред продавача на адреса на фирмата, където с оглед на асортимента е възможно да бъде направено, както и в седалището или мястото на търговската дейност.

7.6.    В правилата за рекламация на продавача може да са включени и други права и задължения на страните, относно отговорността на продавача за повреди на стоките.

Тук ще намерите формуляра.

8. други права и задължения на договарящите се страни

8.1.    Купувачът става собственик на стоката при заплащането на пълната й цена.

8.2.    Продавачът не е обвързан спрямо купувача с никакви кодекси на поведение в смисъла на §1826 т.1 буква e) от ГПК.

8.3.    За извънсъдебни решения на спорове по договори за покупка е компетентна Чешката търговска инспекция, със седалище на  ул. Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, IČ: 000 20 869

8.4.    Продавачът има право на търговска дейност въз основа на фирмената си регистрация. Контрол върху дейността на фирмите провежда в рамките на своите задължения фирмената администрация. Надзор в областта на защита на личните данни упражнява Администрацята за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция наред с другото упражнява и ограничен контрол върху спазването на закон №634/1992 Дв-к., за защита на потребителя, с измененията и допълненията.

8.5.    Купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765 т. 2 от ГПК.

9. защита на личните данни

9.1.     Защитата на личните данни на купувача, който е физическо лице се гарантира от закон №. 101/2000Дв-к., за защита на личните данни, с измененията и допълненията.

9.2.    Купувачът се съгласява с обработката на следните свои лични данни: име и фамилия, адрес, идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, електронен адрес/поща, телефонен номер и дата на раждане /по-нататък всичко заедно само лични данни/.

9.3.    Купувачът се съгласява с обработката на личните данни от страна на продавача за целите на реализацията на права и задължения по договор за покупка и за целите на водене на клиентска сметка. Ако купувачът не избере друга възможност, то той се съгласява с обработката от страна на продавача и за целите на изпращането на информация и търговски съобщения до купувача. Съгласието за обработка налични данни според пълното звучене на настоящия член не е само по себе си условие, което да възпрепятства сключването на договор за покупка.

9.4.    Купувачът взима под внимание, че при регистрацията си в клиентската си сметка и при поръчване чрез уеб приложението на магазина е длъжен да посочи личните си данни вярно и точно и че е длъжен без забавяне да уведоми продавача за настъпили промени в тях.

9.5.    Продавачът може да предостави обработката на личните данни на купувача на трети лица като подизпълнители. Освен на лицата, които транспортират стоките личните данни на купувача без негово предварително съгласие няма да бъдат предоставяни  на трети лица.

9.6.    Личните данни ще се обработват за неопределено време. В електронен вариант те ще бъдат обработвани автоматизирано, а в печатен вид – неавтоматизирано.

9.7.    Купувачът потвърждава, че дадените от него лични данни са точни и че му е било обърнато внимание, че става дума за доброволно предоставяне на лични данни.

9.8.    В случай, че купувачът има впечатлението, че продавачът или подизпълнителят(чл. 9.5) обработва личните му данни по начин, който противоречи с опазването на частния и личен живот или е в противоречие със закона, особено ако личните данни са посочени неточно с оглед на обработката им, то той може:

9.8.1. да поиска от продавача или подизпълнителя обяснение,

9.8.2. да поиска от продавача или подизпълнителя да отстрани възникналите нередности.

9.9.    Ако купувачът поиска информация за обработката на личните си данни продавачът е длъжен да му я предостави. За даването на такава информация продавачът има право да изиска заплащане, ненадхвърлящо разходите за това.        

10. изпращане на търговски съобщения и поместване на "бисквитки"

10.1.    Купувачът се съгласява на електронния му адрес  да му бъдат изпращани информации, свързани със стоки, услуги или фирмата на продавача, както и да получава търговски съобщения от продавача.

10.2.    Купувачът се съгласява с прехвърлянето на т.нар. „бисквитки” на своя компютър. Ако е възможно да се осъществи пазаруването на уеб страницата и продавачът има възможност да изпълни задълженията си по договора без прехвърлянето на ”бисквитки”, купувачът може да отмени съгласието си за това по всяко време.

11. известяване

11.1.    Купувачът може да бъде известяван на електронния си адрес.